ارزیابی ریسک پتروشیمی خارک به روش FMEA

  • اطلاعات پروژه
  • مشتری شرکت پتروشیمی خارک
  • تاریخ سال 1399
  • دسته بندی سازمانی
  • مکان تهران
X