ارزیابی و مدیریت ریسک

ارزیابی ریسک تنها بخشی از یک فرایند کلی است که برای کنترل خطرات در محل کار شما استفاده می شود. برای اکثر مشاغل کوچک و کم ریسک ، گام هایی که باید بردارید، ساده هستند ولی کارفرمایان در صنایع پرخطر نیازمند ترتیبات دقیق تری برای مدیریت ریسک ها هستند.

در ایمن اندیشان پویا نوین ارزیابی ریسک طی مراحل زیر انجام می شود :
 • مرحله 1: شناسایی خطرات ، یعنی هر چیزی که ممکن است باعث آسیب شود.

مشاوران ما موظفند خطرات سلامت و ایمنی کارکنان را ارزیابی و به طور سیستماتیک خطرات احتمالی را در انواع طبقه بندی های رایج مورد بررسی قرار دهند .

 • مرحله 2: تصمیم گیری در خصوص اینکه چه کسی و چگونه ممکن است آسیب ببیند.
 • مرحله 3: خطرات را ارزیابی کرده و اقدام لازم پیشنهاد میشود .

این بدان معناست که مشاوران ما در نظر میگیرند که چقدر احتمال دارد که هر خطری باعث آسیب شود. این امر تعیین می کند که آیا مشاور باید سطح ریسک را کاهش دهد یا خیر. حتی پس از انجام همه اقدامات احتیاطی ، معمولاً برخی از خطرات باقی می مانند. مشاور برای هر خطری که باقی مانده تصمیم میگیردکه آیا خطر همچنان بالا ، متوسط یا پایین است.

 • مرحله 4: یافته ها ثبت می شود.
 • مرحله 5: بازبینی دوره ای ارزیابی ریسک.

ارزیابی ریسک باید تحت بازبینی قرار گیرد تا:

اطمینان حاصل شودکه شیوه های کار ایمن مورد توافق همچنان اعمال می شود (به عنوان مثال دستورالعمل های ایمنی توسط سرپرستان و مدیران به خوبی اجرا میشود) ؛ وهرگونه شیوه کار جدید ، ماشین آلات جدید یا اهداف کاری سختگیرانه را در نظر گرفته میشود.

شرکت ایمن اندیشان پویا نوین با هدف ارائه خدمات به روز و تخصصی در زمینه ارزیابی ریسک ، خدمات خود را در گستره روشهای آنالیز و ارزیابی زیر ارائه میدهد :

 • Cause-Consequence Analysis(CCA)
  Change Analysis(CA)
  Chemical Process Quantitative Risk Analysis (CPQRA)
  Common Cause Analysis(CCA)
  Energy Trace and Barrier Analysis (ETBA)
  Event Tree Analysis (ETA)
  Failure Modes And Effects Analysis (FMEA)
  Failure Modes, Effects, and Criticality Analysis (FMECA)
  Fault Hazard Analysis(FHA)
  Fault Tree Analysis (FTA)
  Hazard and Operability Study (HAZOP)
  Health Hazard Assessment (HHA)
  Human Error Analysis(HFA)
  Reliability Analysis (HRA)
  Job Safety Analysis(JSA)
  Management Oversight and Risk Tree (MORT)
  Operating and Support Hazard Analysis (OSHA)
  Preliminary Hazard Analysis (PHA)
  Preliminary Hazard List(PHL)
  Probabilistic Risk Assessment (PRA)
  Root Cause Analysis(RCA)
  Software Failure Modes and Effects Analysis (SFMEA)
  Technique for Human Error Prediction (THERP)
  What-If Analysis
X